รายงานคะแนน

รายงานคะแนนก่อนเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นายพีรพล
ภู่บัว
ม.4/3
28
2
นางสาวดาหวัน
สิงห์รักษ์​
ม.4/2
28
3
นางสาวปณิตา
ศิริปรุ
ม.4/3
28
4
นางสาวกานต์ธิดา
อมฤก
ม.4/3
28
5
นางสาวศรรัตน์
จันทศร
ม.4/4
27
6
นางสาวเบญญาภา
เหลืองมะลัง
ม.4/2
27
7
นางสาวชัชฎาภรณ์
จู๋หมื่นไวย์
ม.4/4
24
8
เด็กชายปัณณธร
ขันละ
ม.4/3
24
9
นางสาวประไพศรี
เทพทอง
ม.4/1
23
10
นางสาวสิงขอน
ฉนำกลาง
ม.4/1
23
11
เด็กหญิงณัฐณิชา
นนสันเทียะ
ม.3/1
23
12
นายโอภาส
เทศนําเที่ยง
ม.4/3
23
13
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
23
14
นางสาวกมลชนก
คงขจร
ม.4/3
23
15
นางสาวพรนิภา
สุขอ้น
ม.4/1
23
16
นางสาวณัฐชยา
น้อยพันธ์
ม.4/1
22
17
นางสาวจริยาภรณ์
โปร่งสันเทียะ
ม.4/4
22
18
นางสาวณัชชา
ตลับนาค
ม.4/4
22
19
นางสาวสุภัสสรา
งามทรัพย์ไพศาล
ม.4/1
22
20
นางสาวกฤษ์ธีรา
กรินทสุทธิ์
ม.4/4
22

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย