รายงานคะแนน

รายงานคะแนนก่อนเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นางสาวสุกัญญา
แก้วคำ
ม.4/4
20
2
นายนภัสเดช
เหลียวดูดี
ม.4/4
20
3
นางสาวปรียาภรณ์
เที่ยงศรีเกลี้ยง
ม.4/3
19
4
นายภูริภัทร
ประทีปฉาย
ม.4/3
19
5
นางสาวภัคจิรา
อยู่สมสุข
ม.4/4
20
6
นายประพฤติ
ลีนะวัต
ม.4/4
20
7
นายกุลภัสสร์
ภัคธนาธิติฐานนท์
ม.4/4
19
8
นายกิตติพงศ์
แสงเดือน
ม.4/3
20
9
นายวัชรพงศ์
สิงห์ครุบ
ม.6/2
19
10
นายธนรัฐ
ปัญวงศ์
ม.4/1
20
11
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
19
12
นายธนภัทร
ภูริตานนท์
ม.4/1
18
13
นายชิษณุพงศ์
โคตรนนท์
ม.4/3
18
14
นายธนายุต
ดู่ประจักษ์
ม.4/1
18
15
นางสาวเพลงพิณ
จีรพัฒน์
ม.4/3
18
16
นางสาวพรนิภา
สุขอ้น
ม.4/1
23
17
นางสาวประไพศรี
เทพทอง
ม.4/1
23
18
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
23
19
นางสาวกมลชนก
คงขจร
ม.4/3
23
20
นางสาวกฤษ์ธีรา
กรินทสุทธิ์
ม.4/4
22

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย