รายงานคะแนน

รายงานคะแนนก่อนเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นางสาวชิตาภา
ทองศรี
ม.4/3
20
2
นายธนรัฐ
ปัญวงศ์
ม.4/1
20
3
นายก้องภพ
ตุ้มทอง
ม.4/4
20
4
นายณัฐภัทร
ช่วยฉ่ำ
ม.4/3
20
5
นายประพฤติ
ลีนะวัต
ม.4/4
20
6
นายธีรพล
สาวงศ์
ม.4/3
20
7
นางสาวสุกัญญา
แก้วคำ
ม.4/4
20
8
นางสาวศิริรัตน์
ตระสินชัย
ม.4/4
20
9
นายกิตติพงศ์
แสงเดือน
ม.4/3
20
10
นายนภัสเดช
เหลียวดูดี
ม.4/4
20
11
นางสาวภัคจิรา
อยู่สมสุข
ม.4/4
20
12
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
19
13
นางสาวเพลงพิณ
จีรพัฒน์
ม.4/3
18
14
นายกุลภัสสร์
ภัคธนาธิติฐานนท์
ม.4/4
19
15
นายวัชรพงศ์
สิงห์ครุบ
ม.6/2
19
16
นายธนภัทร
ภูริตานนท์
ม.4/1
18
17
นางสาวปรียาภรณ์
เที่ยงศรีเกลี้ยง
ม.4/3
19
18
นายภูริภัทร
ประทีปฉาย
ม.4/3
19
19
นายธนายุต
ดู่ประจักษ์
ม.4/1
18
20
นายชิษณุพงศ์
โคตรนนท์
ม.4/3
18

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย