รายงานคะแนน

รายงานคะแนนก่อนเรียน สูงสุด 40 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นางสาววศิกาญน์
หวังล้อมกลาง
ม.4/2
0
2
นายธนภูมิ
คงกระพันธ์
ม.4/2
0
3
นายนลธวัช
สงนอก
ม.4/2
0
4
นายยืนยง
แซงจอหอ
ม.4/2
0
5
นางสาวชลธิชา
จิตรซิอ
ม.4/2
0
6
นางสาวทิพรัตน์
นุขุนทด
ม.4/2
0
7
นางสาวปิยรัตน์
สมบุญ
ม.4/2
0
8
นางสาวแพรวประไพ
ไกรนอก
ม.4/2
0
9
นางสาวราตรี
หงษ์ทอง
ม.4/2
0
10
นางสาวอาทิตยา
สุขสุวรรณ์
ม.4/2
0
11
นายธนรัฐ
ปัญวงศ์
ม.4/1
0
12
นางสาวสิริยากร
ขุนสุวรรณ์
ม.4/2
0
13
นางสาวประภัสสร
เหิกขุนทด
ม.4/2
0
14
นางสาวกมลชนก
หวังรวมกลาง
ม.4/2
0
15
นางสาววันนิสา
ง่วงกลางตอน
ม.4/2
0
16
นางสาวเวธกา
กรองกลางตอน
ม.4/2
0
17
นางสาวสุนิตา
โสภาพ
ม.4/2
0
18
นางสาวกันติชา
ทุนสันเทียะ
ม.4/2
0
19
นางสาวนันทพร
ไม้หยก
ม.4/2
0
20
นางสาวเนตรชยา
เรืองฤทธิ์
ม.4/2
0
21
นางสาวพรพนิต
นันกลาง
ม.4/2
0
22
นางสาวหทัยรัตน์
หิงสันเทียะ
ม.4/2
0
23
นางสาวกมลทิพย์
มโนนุกุล
ม.4/2
0
24
นางสาวนุจรี
รักงาม
ม.4/2
0
25
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
0
26
นายวัชรพงศ์
สิงห์ครุบ
ม.6/2
0
27
นายธีรพล
สาวงศ์
ม.4/3
0
28
นายธนภัทร
ภูริตานนท์
ม.4/1
0
29
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
0
30
นายณัฐภัทร
ช่วยฉ่ำ
ม.4/3
0
31
นายนภัสเดช
เหลียวดูดี
ม.4/4
0
32
นายพรนภัส
สังเกต
ม.4/4
0
33
นายธนายุต
ดู่ประจักษ์
ม.4/1
0
34
นายภูริภัทร
ประทีปฉาย
ม.4/3
0
35
นางสาวชิตาภา
ทองศรี
ม.4/3
0
36
นางสาวภัคจิรา
อยู่สมสุข
ม.4/4
0
37
นางสาวณัชชา
ตลับนาค
ม.4/4
0
38
นายก้องภพ
ตุ้มทอง
ม.4/4
0
39
นายกุลภัสสร์
ภัคธนาธิติฐานนท์
ม.4/4
0
40
นายชิษณุพงศ์
โคตรนนท์
ม.4/3
0

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย