รายงานคะแนน

รายงานคะแนนหลังเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
30
2
นางสาวกฤษ์ธีรา
กรินทสุทธิ์
ม.4/4
30
3
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
30
4
นางสาวชิตาภา
ทองศรี
ม.4/3
30
5
นายประพฤติ
ลีนะวัต
ม.4/4
29
6
นางสาวณัฐสิรี
บินสันเทียะ
test30
29
7
นางสาวเวธกา
กรองกลางตอน
ม.4/2
29
8
นายภูริภัทร
ประทีปฉาย
ม.4/3
29
9
นายกุลภัสสร์
ภัคธนาธิติฐานนท์
ม.4/4
29
10
นายธีรพล
สาวงศ์
ม.4/3
29
11
นางสาวสุภัสสรา
งามทรัพย์ไพศาล
ม.4/1
29
12
นายพรนภัส
สังเกต
ม.4/4
29
13
นางสาวปรียาภรณ์
เที่ยงศรีเกลี้ยง
ม.4/3
29
14
นายธนภัทร
ภูริตานนท์
ม.4/1
29
15
นางสาวประไพศรี
เทพทอง
ม.4/1
29
16
นางสาวสุนิตา
โสภาพ
ม.4/2
28
17
นางสาวเมษินี
คำสอนพันธ์
ม.4/3
28
18
นายธิติพันธุ์
ดุลสูงเนิน
test30
28
19
นางสาวพิกุล
แก้วงาม
ม.4/2
28
20
นางสาวจริยา
พุทธา
ม.4/2
28

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย