รายงานคะแนน

รายงานคะแนนหลังเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
30
2
นางสาวชิตาภา
ทองศรี
ม.4/3
30
3
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
30
4
นางสาวกฤษ์ธีรา
กรินทสุทธิ์
ม.4/4
30
5
นางสาวสุภัสสรา
งามทรัพย์ไพศาล
ม.4/1
29
6
นางสาวศิริรัตน์
ตระสินชัย
ม.4/4
26
7
นางสาวปรียาภรณ์
เที่ยงศรีเกลี้ยง
ม.4/3
29
8
นายประพฤติ
ลีนะวัต
ม.4/4
29
9
นายกิตติพงศ์
แสงเดือน
ม.4/3
26
10
นายธีรพล
สาวงศ์
ม.4/3
29
11
นายธนรัฐ
ปัญวงศ์
ม.4/1
26
12
นางสาวเวธกา
กรองกลางตอน
ม.4/2
29
13
นายก้องภพ
ตุ้มทอง
ม.4/4
26
14
นายภูริภัทร
ประทีปฉาย
ม.4/3
29
15
นายธนายุต
ดู่ประจักษ์
ม.4/1
26
16
นายพรนภัส
สังเกต
ม.4/4
29
17
นายมนัสชัย
โคกเปือย
ม.4/2
27
18
นางสาวประไพศรี
เทพทอง
ม.4/1
29
19
นายธนภัทร
ภูริตานนท์
ม.4/1
29
20
นายกุลภัสสร์
ภัคธนาธิติฐานนท์
ม.4/4
29

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย