รายงานคะแนน

รายงานคะแนนหลังเรียน สูงสุด 20 อับดับ
ก่อนเรียน
 
หลังเรียน

 


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
    ห้องเรียน
คะแนน
1
นางสาวพรนิภา
สุขอ้น
ม.4/1
27
2
นางสาวภัคจิรา
อยู่สมสุข
ม.4/4
27
3
นายณัฐภัทร
ช่วยฉ่ำ
ม.4/3
27
4
นางสาวกมลชนก
คงขจร
ม.4/3
26
5
นางสาวกฤษ์ธีรา
กรินทสุทธิ์
ม.4/4
30
6
นายกิตติพงศ์
แสงเดือน
ม.4/3
26
7
นายก้องภพ
ตุ้มทอง
ม.4/4
26
8
นายอัษฎาวุธ
จำนง
ม.4/1
30
9
นายนิติรัฐ
พุ่มดี
ม.4/3
30
10
นายธนายุต
ดู่ประจักษ์
ม.4/1
26
11
นางสาวเวธกา
กรองกลางตอน
ม.4/2
29
12
นางสาวชิตาภา
ทองศรี
ม.4/3
30
13
นางสาวศิริรัตน์
ตระสินชัย
ม.4/4
26
14
นางสาวสุนิตา
โสภาพ
ม.4/2
28
15
นางสาวหทัยรัตน์
หิงสันเทียะ
ม.4/2
26
16
นายอภิวัฒน์
วิยะนัตถ์
ม.4/2
27
17
นายมนัสชัย
โคกเปือย
ม.4/2
27
18
นายปวริศ
ดาศักดิ์
test03
25
19
นางสาวฐิติพร
ตอนสันเทียะ
test30
26
20
นางสาววศิกาญน์
หวังล้อมกลาง
ม.4/2
25

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย