ผู้จัดทำ

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาวกาญจนา เอี่ยมโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
กศ.บ.สังคมศึกษา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย